ชุมชน Oracle

Monday, 09 February 2009 14:07


?โครงการ Oracle Academy เป็นโครงการด้านการศึกษาในระดับสากลของทาง Oracle จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยที่เข้าเป็นสมาชิกของ Oracle Academy จะมีสิทธ์อย่างถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle และเอกสารอบรมฉบับสากลของทาง Oracle ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโดยไม่่จำกัดจำนวนผู้เรียน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีสิทธ์ในการออกใบรับรองการผ่านการอบรม Oracle Certificate ในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับทางบริษัท Oracle เพื่อมอบใหกับ้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการเรียน Oracle จากทางมหาวิทยาลัย

?

โครงการ Oracle Academy ช่วยเสริมสร้างทักษะสำคัญๆ ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน/นักศึกษามากกว่า 245,460 คนจาก 13 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก? ทั้งนี้ สถานศึกษา 1,270 แห่งในเอเชีย-แปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ผนวกรวมหลักสูตร Oracle Academy เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด การฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:58 )
 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.