ชุมชน Oracle

Monday, 09 February 2009 18:02
?????? ?ภาค เอกชนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีในแง่เป็นเจ้าของ เทคโนโลยี มีความสามารถในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่ภาคการศึกษาได้ โดยเฉพาะออราเคิลเป็นผู้นำในด้านซอฟต์แวร์ดาต้าเบสซึ่งถือเป็นพื้นฐานการ พัฒนาเพื่อต่อยอดสู่ด้านอื่นๆ รวมทั้งมีแอปพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หากนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้า สู่ตลาดแรงงานจริง ทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน มิได้มีเพียงปริญญาด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยเพียงใบเดียว แต่มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้านอื่นมาด้วย?
???????
???????ฌัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า ออราเคิลทำโครงการ ?Oracle Academy? มา 11 ปีแล้ว ในรูปแบบการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนัก ศึกษานำซอฟต์แวร์ของออราเคิลไปใช้ในการเรียนการสอนแต่ละคณะ และทำโครงงานในแต่ละภาควิชา
???????
???????ที่ ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในโครงการนี้ 11 แห่ง มาในปีนี้เพิ่มจำนวนเป็น 111 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายให้มีนักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้ประมาณ 11,000 คน
???????
????????4 ปีมานี้ออราเคิลมีความพร้อมอย่างมากในการส่งเสริมโครงการนี้โดยพร้อมให้การ ซัปพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีเป็นมูลค่าโปรแกรมละ 500 เหรียญ หรือประมาณ 20,000 บาท แก่ทุกมหาวิทยาลัยรวม 111 แห่งเพื่อนำไปใช้สอนนักษาศึกษาในปีนี้?
???????
???????มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็น 2 สถาบันการศึกษาในจำนวน 111 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการนี้
???????
???????ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยใช้ซอฟต์แวร์ของออราเคิลมานาน เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านไอทีให้แก่นักศึกษามาตลอด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่นักศึกษาจากสถาบันอื่น ในแต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานได้ปีละประมาณ 300 คน
???????
???????ในส่วนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา กล่าวว่า ทางสถาบันมีความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับออราเคิลเพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนำไปใช้ในชีวิตการทำงานเมื่อนักศึกษาจบได้จริง โดยในแต่ละปีสามารถผลิตนักศึกษาได้ประมาณ 600-700 คน
Last Updated ( Tuesday, 31 July 2012 10:09 )
 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.