โครงการ Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program Print
  
Monday, 09 February 2009 17:14


ในปี 2008 ทาง Oracle Corporation (Thailand) และทาง Software Park Thailand ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของขบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย?

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งสองหน่วยงานจึงริเริ่มโครงการที่เรียกว่า Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ต้องการขยายโอกาสการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle เข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ในระหว่างการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

 

? คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ ณ บริษัท Oracle

 


 

?มหาวิทยาลัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ทาง Oracle Corporation (Thailand) Company Limited ได้จัดการอบรมหลักสูตร Oracle จำนวน 5 วันให้แก่ตัวแทนของคณะที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการอบรมที่ออกร่วมกันระหว่าง Oracle Corporation (Thailand) และทาง Software Park Thailand ซึ่งโครงการนี้มีการจัดอบรมไปทั้งหมด 3 รอบ ตั้งแต่วันที 3 - 21 มีนาคม 2551 มีอาจารย์จากทั่วประเทศเข้าอบรมรวม 110 ท่าน?

?
?ผู้บริหารจาก Oracle Corporation (Thailand) และ ผู้บริหารจากทาง Software Park (Thailand)
?
?อาจารย์จากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมวิชา Oracle Database โดยมีการอบรม 3 รอบ ทั้งหมด 110 ท่าน
?
?อาจารย์จากทั่วประเทศที่เข้าอบรม ถ่ายรูปร่วมกันหลังการรับใบประกาศณียบัตรจากทาง Oracle Corporation(Thailand)

 ????????????

?????????

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:53 )