มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดอบรมความรู้ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle รุ่นที่ 3 Print
  
Tuesday, 10 February 2009 10:13

 


 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ทำการจัด โครงการอบรมความรู้ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 ธันวาคม 2551 ณ ห้อง 423 โดยในการอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าลงทะเบียน ภายใต้โครงการ Oracle Academy

ทำการอบรมโดย อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ?

 

 

?ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.nsru.ac.th/science/events/showevents.asp?eid=000000000016

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:50 )