การอบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย Oracle Database 11g : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer กันยายน 2014