ข้อมูลเบื้องต้นและจุดประสงค์โครงการ
สอบถามรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ Oracle@Thaitechnet.com หรือ
ดูรายละเอียดหนังสือ การสั่งซื้อได้ที่ http://thaitechnet.com/book12c
Line ID    : THAITECHNET
Facebook : https://www.facebook.com/thaitechnet

บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่ก้าวเข้าสู่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนในความสำคัญข้างต้นหน่วยงานบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ผลักดันโครงการ Oracle Academy  ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาตลอดมา  ในปี 2018 บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นทั่วประเทศในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop 2018 ซึ่งหลักสูตรของโครงการที่จะจัดอบรมครั้งนี้คือ Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer  โดยการจัดอบรมเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และหน่วยงาน Thaitechnet (Oracle Academy Community) จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีของ Oracle อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต
เครือข่าย สังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน IT
                                       
www.thaitechnet.com  Fanpage: thaitechnet
Email: oracle@thaitechnet.com  Line ID: thaitechnet
Oracle Academy Community
โครงการอบรมภาคปฎิบัติการ Oracle Excellence Academic Workshop 2018 (ภาคเหนิอ)
หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer (26 - 27 พฤษภาคม 2018 เชียงใหม่)