ข้อมูลเบื้องต้นและจุดประสงค์โครงการ
บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่ก้าวเข้าสู่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนในความสำคัญข้างต้นหน่วยงานบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ผลักดันโครงการ Oracle Academy  ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาตลอดมา  ในปี 2018 บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นทั่วประเทศในโครงการ "Oracle Excellence Student Workshop 2018" ซึ่งหลักสูตรของโครงการที่จะจัดอบรมครั้งนี้คือ "Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer"  โดยการจัดอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน Oracle Academy บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กับทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงาน Thaitechnet  จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีของ Oracle อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต
สอบถามรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ Oracle@Thaitechnet.com หรือ
ดูรายละเอียดหนังสือ การสั่งซื้อได้ที่ http://thaitechnet.com/book12c
Line ID    : THAITECHNET
Facebook : https://www.facebook.com/thaitechnet

โครงการอบรมภาคปฎิบัติการ Oracle Excellence Student Workshop 2018
หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer

เครือข่าย สังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน IT
www.thaitechnet.com 
Email: oracle@thaitechnet.com
Fanpage: thaitechnet  Line ID: thaitechnet