เครือข่าย สังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน IT
www.thaitechnet.com 
Facebook: https://www.facebook.com/thaitechnet
Email: info@thaitechnet.com
ข้อมูลเบื้องต้นและจุดประสงค์ของโครงการ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจอุตสาหกรรมที่ช่วยผลักดันให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปได้ในทุกสภาวการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ที่ผ่านมาการพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเป็นหน้าที่หลักของระบบการศึกษา  โดยภาคเอกชนมีส่วนไม่มากในกระบวนการพัฒนากำลังคน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพความร่วมือกันระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วนงานภาคเอกชนในการพัฒนาทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ   เพื่อสนับสนุนความสำคัญข้างต้นทางบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการผลักดันโครงการ Oracle Academy  ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการศึกษาสามารถใช้เอกสารการอบรม และซอฟต์แวร์จากทาง Oracle ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสถาบัน  รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ปัจจุบันการจัดการข้อมูลภายในองค์กรต่างๆได้ถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์กรในระดับต่างๆมีการนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และได้มีการพัฒนาระบบงานต่างขึ้นมาใช้งานกับข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ถือว่าเป็นระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพคำสั่ง SQL (Oracle Database SQL Performance Tuning)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Oracle Excellence Student Boot Camp 2016(Northeastern Thailand) หลักสูตร Oracle Database 12c SQL Performance Tuning For Beginner มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคำสั่ง SQL ที่ใช้จัดการระบบฐานข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยโครงการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และ THAITECHNET
ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม ค่าลงทะเบียน และเงื่อนไขการเข้าอบรม

การอบรมครั้งนี้รับนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 70-75 คน โดยการสมัครเข้าอบรมต้องทำโดยผ่านทางอาจารย์ของสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาและส่งชื่อเข้ามาสมัครตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสามารถเข้าอบรมได้ครบตามวันเวลาที่กำหนด
    1.2 มีความรู้ระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL เบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Oracle มาก่อน
    1.3 แต่งกายสุภาพ ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นชุดนักศึกษาเพื่อความเป็นระเบียบ
2. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
    2.1 คณะส่งนักศึกษาเข้าอบรมได้มากสุด 4 คนต่อคณะ จากสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาก็ได้แต่รวมไม่เกิน 4 คน
    2.2 คณะส่งอาจารย์มาเพื่อดูแลนักศึกษาในห้องอบรมได้ไม่เกินคณะละ 2 ท่านหรือจะไม่ส่งอาจารย์เข้าร่วมก็ได้
    2.3 การอบรมมีการเก็บค่าใช้จ่าย 530 บาท สำหรับนักศึกษาหนึ่งคน ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้คลอบคลุมถึง
         - ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน รวม 2 มื้อ และค่าอาหารว่าง 2 วัน รวม 4 มื้อ (ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้)
         - ค่าหนังสือภาษาไทยที่ใช้ประกอบการอบรม รายละเอียดหนังสือดูได้ที่ http://www.thaitechnet.com/book12c
    2.4 การอบรมมีการเก็บค่าใช้จ่าย 200 บาทสำหรับอาจารย์หนึ่งท่าน ซึ่งคลอบคลุมถึง
         - ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน รวม 2 มื้อ และค่าอาหารว่าง 2 วัน รวม 4 มื้อ (ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้)
    2.5 สถาบันที่สนใจเข้าอบรมสามารถสอบถามจำนวนที่นั่งที่ยังรับสมัครได้ที่ 081 - 4521884 ศุภชัย จิวะรังสินี
    2.6 จากนั้นดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบ
    2.7 ส่งเอกสารใบลงทะเบียนและเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังอีเมล์ ORACLE@THAITECHNET.COM
    2.8 ในกรณีที่นั่งการอบรมเต็มใบลงทะเบียนของท่านจะถูกเก็บไว้ในคิวสำรอง เพื่อติดต่อกลับเมื่อมีผู้สละสิทธิ์
          ** หมายเหตุ
          - การชำระค่าลงทะเบียนรบกวนทางอาจารย์รวบรวมเงินและชำระมารวมกันในครั้งเดียวตามเลขที่บัญชี
            ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่วนหนังสือภาษาไทยสามารถรับได้ในวันอบรม 26 พฤศจิกายน 2016
          - การลงทะเบียนจะสมบุรณ์เมื่อได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
          - ขออณุญาติปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็มตามจำนวน อย่างไรก็ตามยังสามารถส่งใบสมัครเข้ามาเป็นคิวสำรองไว้ได้
        
วิธีการอบรมและสิ่งที่ผู้อบรมได้รับเพิ่มเติม

 • ทางผู้จัดได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้อบรมคนละหนึ่งเครื่อง
 • ทางผู้จัดได้จัดเตรียม Oracle Software และไฟล์อบรมภาษาอังกฤษให้ผู้อบรมคนละ 1 ชุด ไว้ในเครื่อง
 • การอบรมใช้เวลา 2 วัน ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 • นักศึกษาได้รับประกาศณียบัตรเข้าร่มการอบรมจาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
 • อาจารย์ที่นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้รับประกาศณียบัตรผู้ร่วมประสานงานจาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาและกำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2016 (9.00 น - 16.00 น.)

พิธีเปิดการอบรมและการแนะนำโครงการ           
Chapter 1    Oracle Database 12c Quick Start
Chapter 1    Workshop
Chapter 2    Oracle Database Architecture and SQL Performance Tuning Concepts
Chapter 2    Workshop
Chapter 3    Oracle Indexes Architecture and Oracle Indexes Monitoring
Chapter 3    Workshop

วันที่  27 พฤศจิกายน 2016 (9.00 น - 16.00 น.)

Chapter 4    Oracle SQL Statement Processing and Common Inefficient SQL
Chapter 4    Workshop
Chapter 5    Identifying High Load SQL and Interpreting SQL Execution Plan
Chapter 5    Workshop
Chapter 6    Improving SQL Performance with Indexes and Specialized Indexes
Chapter 6    Workshop
พิธีมอบ Oracle Certificate แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อีเมล์ Oracle@Thaitechnet.com หรือ โทรศัพท์ 081-4521884 ศุภชัย จิวะรังสินี
Line ID    : THAITECHNET
Facebook : https://www.facebook.com/supachai.jivarungsinee
Fanpage  : https://www.facebook.com/thaitechnet
Website   : http://www.thaitechnet.comสอบถามข้อมูลโครงการ
หนังสือแนะนำ
สอบถามรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ Oracle@Thaitechnet.com หรือ
ดูรายละเอียดหนังสือ การสั่งซื้อได้ที่ http://thaitechnet.com/book12c
Line ID    : THAITECHNET
Facebook : https://www.facebook.com/thaitechnet

วิทยากรและทีมงานอบรม

วิทยากรโดย ศุภชัย จิวะรังสินั และทีมงาน Thaitechnet

ผู้ชำนาญการสายงาน IT มากกว่า 20 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มทำงานกับ Oracle Corporation (Thailand) รวมมากกว่า 13 ปี โดยเริ่มเข้าทำงานตั้งแต่ปี 2537 - 2550  รับผิดชอบในการวาง Solution และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการนำซอฟต์แวร์ Oracle เข้าไปใช้งานในองค์กร  ทำหน้าที่ทดสอบซอฟต์แวร์ Oracle ก่อนออกวางจำหน่ายในประเทศไทย เคยได้รับรางวัล Oracle Champion Award จากทาง Oracle Corporation (Thailand)  นอกจากการทำงานที่  Oracle  ยังมีโอกาสทำงานในภาคการศึกษาโดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหลายแห่งนับสิบปี จนได้รับความไว้วางใจจากทาง Oracle Corporation (Thailand) ให้รับผิดชอบหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Oracle ในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนสากลของ Oracle ภายใต้โครงการ Oracle Academy เข้าไปเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  เป็นวิทยากรรับเชิญแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน  ด้านผลงานการตีพิมพ์ได้เขียนหนังสือมาแล้วรวม 8 เล่ม ทั้งหนังสือระบบฐานข้อมูล Oracle หนังสือ Oracle PL/SQL และหนังสือการเขียนโปรแกรมภาษา Java

ประวัติการทำงาน
2007 - ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy ของ Oracle Corporation (Thailand)
                      อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายในมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน
2003-2007        Principal Technical Consultant Oracle Corporation (Thailand)
2000-2003        Senior Solution Architect Oracle Corporation (Thailand)
1998-2000        Senior Product specialist Oracle Corporation (Thailand)
1996-1998        Senior Technical Consultant Oracle Corporation (Thailand)
1994-1996        Technical Consultant Oracle Corporation (Thailand)
1988-1989        อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

ประวัติการทำงานด้านการศึกษา
 • ที่ปรึกษาหน่วยงาน Oracle Academy ในการเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนของ Oracle ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 • วิทยากรอบรม  Oracle Academy Instructor จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • วิทยากรอบรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์พิเศษสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เริ่มเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2016