การอบรมเจ้าหน้าที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL พฤษภาคม 2014