การอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ Oracle ให้กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2014